top of page

Skolerett

Skole som ikke følger opp barn tilstrekkelig, barn med spesielle behov for særskilt opplæring, mobbing og andre sitasjoner skaper ofte uenighet mellom skolen og foreldre.  

Å være i konflikt med lærer, rektor eller andre på skolen kan oppleves slitsomt og ubehagelig. Da kan det være lurt å ha en advokat med god kjennskap til regelverket i ryggen. 

 

Vi bistår foreldre i møte med skolevesenet og kan navigere i systemet. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat. 

Barn på skolen

Skolen har en plikt til å sørge for at alle elever har et forsvarlig opplæringsmiljø. Barn og unge har rett til t godt og trygt skolemiljø som fremmer helse og trivsel og opplæringsloven har bestemmelser om nulltoleranse for mobbing, vold, trakassering og diskriminering. 

 

Alle elever har rett til en opplæring som tar hensyn til den enkelte elevs måte å lære på. Dersom eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av vanlig undervisning, vil eleven ha rett til spesialundervisning. 

 

Foreldre som opplever at deres barn ikke får nødvendig opplæring eller et akseptabelt skolemiljø, har rett til å klage. Dersom dialog med skolen ikke fører frem, kan man klage inn saken til statsforvalteren.  Statsforvalteren kan pålegge skolen tiltak og i enkelte tilfeller ilegge skoleeier bot. 

 

Mangelfull oppfølging av opplæringsloven er også belagt med straffeansvar. Mobbesaker vil derfor ofte håndteres som en forvaltningssak med klage til statsforvalteren, som straffesak med en mulig politianmeldelse og som erstatningssak ovenfor de ansvarlige. 

 

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om din eller ditt barns situasjon.

bottom of page