top of page
  • Mathias Røed

Hvilke avgjørelser kan foreldre ta alene og hvilke må tas i fellesskap?

Oppdatert: 18. aug. 2022


Hvilke avgjørelser kan foreldre ta på vegne av barn alene? Hvilke beslutninger må tas i fellesskap? Svaret på disse spørsmålene avhenger av om forelderen har del i foreldreansvaret for barnet, hvor barnet bor fast eller om forelderen har samvær.


Begrepsavklaring


Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Avgjørelser skal tas utfra barnets behov og interesser. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge være enige i viktige beslutninger om barnet.


Fast bosted: Fast bosted handler om hvor barnet skal bo fast. Foreldre kan avtale at barnet skal ha fast bosted hos en av dem eller hos begge. Dersom barnet skal ha fast bosted hos begge (delt fast bosted) tas avgjørelser som beskrevet nedenfor, i fellesskap mellom foreldrene.


Samvær: Barnet har rett til samvær med begge sine foreldre. Når barnet er på samvær tas avgjørelser, som beskrevet nedenfor, av forelderen barnet har samvær med, alene.


 

Hvilke avgjørelser en foreldre kan ta på vegne av sitt barn, og om den beslutningen kan tas alene eller må tas i fellesskap, er avhengig av hvordan foreldreansvar, fast bosted og samvær praktiseres. Nedenfor følger en oversikt over hvilke avgjørelser foreldre kan ta hvis de har del i foreldreansvaret, fast bosted og under samvær med barnet.Foreldreansvar

Fast bosted

Samvær

Barnets navn

Større avgjørelser i hverdagen

Aktiviteter under samvær

Innmelding i trossamfunn

Barnehage

Mat, påkledning og stell

Utstedelse av pass

SFO

Tilsyn og leggetider

Flytting utenlands

Fritidsaktiviteter

Venner

Valg av type skole

Flytting innenlands

Følge opp skole og lekser

Samtykke til adopsjon

Følge opp fritidsaktiviteterbottom of page