top of page
  • Mathias Røed

Foreldreansvar

Oppdatert: 18. aug. 2022

Mange foreldre er usikre på hva som ligger i begrepene foreldreansvar, fast bosted og samvær og hvilke rettigheter og plikter det utløser.


I dette innlegget vil det gis en oversikt over hva foreldreansvar er, hvilke rettigheter og plikter som ligger under foreldreansvar samt hvem som har foreldreansvar.Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Avgjørelsene som tas skal hensynta barnets behov og interesser, og barnets mening skal vektlegges utfra barnet og modenhet.


For en skjematisk oversikt over rettigheter som tilligger de forskjellige begrepene, kan du se her


Foreldreansvaret kan tilligge en foreldre eller foreldrene kan ha det i fellesskap. Foreldre med foreldreansvar bestemmer navn til barnet, om barnet skal meldes inn i et trossamfunn, spørsmål om helsehjelp, valg av type skole, osv.


Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge være enige i viktige beslutninger om barnet. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke til søknad om pass til barnet og eksempelvis flytting utenlands.


Har jeg foreldreansvar?


Fra og med 1. januar 2020 er utgangspunktet at foreldre har felles foreldreansvar etter fødsel. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen.


For barn som er født før 1. januar 2020 fikk gifte foreldre felles foreldreansvar for barna de fikk sammen.


For barn født før 1. januar 2006 av samboende foreldre, fikk moren foreldreansvaret alene.


For barn født mellom 1. januar 2006 og 1. januar 2020 fikk samboende foreldre automatisk felles foreldreansvar for felles barn.


For barn født utenfor samliv før 1. januar 2020, fikk moren foreldreansvar alene.


Hvordan endre foreldreansvaret eller få foreldreansvar?


Foreldrene står fritt til å avtale at de skal ha felles foreldreansvar, eller at far eller mor skal ha foreldreansvaret alene. Avtalen må være skriftlig og begge foreldrene må ha signert den. Den må også sendes til skatteetaten for å være gyldig.
bottom of page