top of page

Barnevern

Vi har advokater som er spesialisert på barnevernssaker og har faglig tyngde på de rettslige og psykologfaglige sidene av en barnevernssak.

Vi bistår i alle type barnevernssaker, både voksene og barn, og følger deg og din familie fra bekymringsmelding til barnevernet avslutter saken.

Det kan oppleves krevende og skummelt å være i kontakt med barnevernet, derfor kan det lønne seg å ha en dyktig advokat i ryggen. Vi bistår foreldre og barn i møte med barnevernet, Barneverns- og helsenemnda og domstolene. Dersom barnevernet anlegger sak for nemnda har du krav på gratis advokat. 

Triste barn
Prosessen i en barnevernssak

Barnevernssakene starter med at barnevernet får en bekymringsmelding. Barnevernet kan da velge og henlegge meldingen uten undersøkelse, eller iverksette en undersøkelsessak. 

En undersøkelse skal som utgangspunkt gjennomføres senest innen 3 måneder, men fristen kan utsettes ytterligere 3 måneder i enkelte tilfeller. 

Undersøkelsen skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig og på en så skånsom måte som mulig for den som saken berører.  

Ofte vil barneverntjenesten gjennomføre en samtale med foreldrene. De kan også samtale med barnet og innhente opplysninger fra andre personer eller instanser som kjenner barnet og/eller foreldrene. Ved mistanke om vold eller overgrep, kan barnevernet be politiet foreta et tilrettelagt avhør av barnet.  

 

Utfallet av en undersøkelsessak

En undersøkelse kan ha flere utfall. De vanligste er:

  1. Saken avsluttes uten tiltak.

  2. Det settes inn hjelpetiltak.

  3. Barnevernet fremmer sak for Fylkesnemnda

Dersom undersøkelsen avsluttes uten tiltak, foreligger det ikke grunnlag for tiltak og barneverntjenesten trekkes seg ut av saken uten ytterligere oppfølging. 

Dersom resultatet av undersøkelsen er at familien er i behov av hjelpetiltak, vil barnevernet utarbeide en tiltaksplan og tilby familien hjelp. Hjelpetiltak kan være veiledning av foreldrene, økonomisk støtte, avlastning m.v. Tiltakene skal kun gjelde en viss periode og barneverntjenesten skal evaluere tiltakene og deres effekt, underveis. 

Hjelpetiltak er som hovedregel frivillige og forutsetter at foreldrene samtykker til tiltakene.

 

Barnevernet fremmer sak for Fylkesnemnda

I saker med alvorlig bekymring for barnets omsorg, kan barneverntjenesten fremme sak om å overta omsorgen for barnet.

Det er strenge vilkår for når barneverntjenesten kan overta om sorgen for et barn, og man har alltid krav på at staten betaler din advokats utgifter i slike tilfeller. 

Dersom barnevernet får medhold av fylkesnemnda betyr det at barnet flytter bort fra sine foreldre og til en institusjon eller et fosterhjem. Foreldrene vil da stort sett ha krav på samvær med sine barn. 

Fylkesnemndas avgjørelse kan tas inn for domstolen for en ny vurdering. 

Tilbakeføring

Et vedtak om omsorgsovertakelse er ment å være et midlertidig vedtak. Etter loven har barnevernet plikt til å legge til rette for at barnet skal flytte hjem til sine foreldre igjen, dersom det har skjedd endringer i familiens situasjon og vilkårene for en omsorgsovertakelse ikke lenger er til stede. 

 

Også i slike saker har foreldre rett på fri rettshjelp (staten dekker advokatkostnadene). 

Foreldre kan derfor kreve at barnet tilbakeføres til deres omsorg, dersom det har gått 12 måneder fra saken var til behandling i fylkesnemnda eller domstolen. 

Dersom foreldrene har krevet tilbakeføring tidligere og ikke fått medhold, kan ny sak om tilbakeføring kun kreves der det dokumenteres at det har funnet sted vesentlige endringer i barnets situasjon. 

Kontakt oss

97 67 69 00

Thanks for submitting!

bottom of page